Vyhlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Ochrana súkromia a zároveň ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Ochranu spracúvania osobných údajov našich zákazníkov zabezpečujeme v maximálnej možnej miere a zároveň postupujeme v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Radi by sme Vám preto v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") poskytli informácie o tom, ako spoločnosť B B N - spol. s.r.o. spracúva osobné údaje, konkrétne informácie o typoch osobných údajov, ktoré spracúvame, dôvody spracúvania osobných údajov B B N - spol. s.r.o., kategóriách dotknutých osôb, subjektoch, s ktorými osobné údaje zdieľame, a možnosti, ktoré máte v súvislosti s využívaním osobných údajov zo strany našej spoločnosti. Toto Vyhlásenie o spracúvaní a ochrane osobných údajov (ďalej aj len "Vyhlásenie") tiež uvádza opatrenia, ktoré prijímame na ochranu zabezpečenia informácií. Ďalej tiež uvádzame spôsoby, ako nás môžete kontaktovať, aby ste získali prístup k osobným údajom, ktoré nám poskytnete, mohli tieto osobné údaje opraviť, zablokovať alebo odstrániť, a ďalšie informácie v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prosíme, prečítajte si tento dokument o spracúvaní osobných údajov, ktorý sme pre Vás pripravili formou otázok a odpovedí tak, aby bolo toto Vyhlásenie pre Vás jednoduché a prehľadné.

 1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
 2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké základné pojmy sa so spracúvaní osobných údajov spájajú?
 3. Aké osobné údaje spracúvame?
 4. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?
 5. Aké práva máte ako zákazník, v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ako ich môžem uplatniť?
 6. Spracúvajú Vaše osobné údaje aj iné (tretie osoby)?
 7. Akú dobu spracúvame Vaše osobné údaje?
 8. Používame pri spracúvaní osobných údajov profilovanie a automatizované rozhodovanie?
 9. Ako si môžete uplatniť svoje práva?

 

 1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a podmienky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov internetového obchodu bbn.sk a predajného miesta B B N - spol. s.r.o., so sídlom Neresnická cesta 3, 960 01 Zvolen je obchodná spoločnosť B B N - spol. s.r.o., so sídlom Školská 15, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 31 576 222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č.: 888/S, oddiel: Sro. (ďalej len "spoločnosť B B N - spol. s.r.o.") Na spoločnosť B B N - spol. s.r.o. sa môžete obrátiť na telefónnom čísle 045 / 532 15 13 alebo prostredníctvom emailovej adresy bbn@bbn.sk.

  

 

 1. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké základné pojmy sa so spracúvaním osobných údajov spájajú?

Radi by sme Vás taktiež informovali o základných pojmoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 • osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "dotknutá osoba") napríklad meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, alebo odkaz na jeden alebo viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu

 

 • Spracúvanie osobných údajov: operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami

 

 • Dotknutá osoba: fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú

 

 • Prevádzkovateľ: je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov

 

 • Sprostredkovateľ: je fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa

 

 • Účel: dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje

 

 • Príjemca: je fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa poskytujú osobné údaje bez ohľadu na to, či je treťou stranou

 

 • Profilovanie: akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky.

 

 • Cookies: sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov

 

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

V rámci sprostredkovania predaja tovaru pre Vás spracúvame:

Identifikačné údaje a kontaktné údaje: Spoločnosť B B N - spol. s.r.o. zhromažďuje len potrebné osobné údaje z dôvodu správneho vybavenia Vašej objednávky v obchode a informovania o jej priebehu. Jedná sa o nasledovné údaje: meno a priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mail objednávajúceho.

Fakturačné údaje: fakturačná adresa (ulica a orientačné číslo) objednávajúceho, dodacia adresa objednávajúceho, prípadné IČO, DIČ a IČ DPH.

 

Transakčné údaje: prijaté a odoslané platby, spojené s fakturáciou nákupu a tovaru.

Profilové údaje: Spoločnosť B B N - spol. s.r.o. spracúva Vašu históriu nákupov, a to konkrétne Vaše identifikačné údaje a produkt, ktorý ste si ako náš zákazník zakúpili.

 

 1. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na dva základné účely, a to:

Identifikácia zákazníka

Vaša identifikácia je potrebná na to, aby sme Vám mohli poskytnúť naše produkty a služby. Vašu identifikáciu tiež potrebujeme v prípade, ak si uplatníte práva v zmysle Nariadenia. Tieto osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia uzatvorenej zmluvy medzi spoločnosťou B B N - spol. s.r.o. a Vami ako našim zákazníkom.

Uzatvorenie a vedenie zmluvného vzťahu so zákazníkom

Ako prevádzkovateľ osobných údajov je B B N - spol. s.r.o. v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia a vedenia zmluvného vzťahu medzi nami ako predávajúcim a Vami ako kupujúcim v našom kamennom obchode ako aj na našom internetovom obchode, bez Vášho súhlasu. Po podpise zmluvy spracúvame Vaše údaje v súvislosti s plnením podmienok uzatvorenej zmluvy. Osobné údaje tiež spracúvame z dôvodu potencionálneho vybavovania Vašej reklamácie. Jedná sa predovšetkým o Vaše identifikačné a kontaktné údaje, transakčné údaje.

Správa registrovaných zákazníkov

V prípade, že sa rozhodnete stať registrovaným užívateľom našej webovej stránky, budeme spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu Vašej identifikácie ako užívateľa a udelenia prístupu k jej funkciám, produktom a výhodám vyplývajúcich registrovaným užívateľom z predmetnej registrácie.

Účtovníctvo a dane

B B N - spol. s.r.o. je platcom DPH a práve z tohto dôvodu nám vyplývajú z daňových a účtovných všeobecne záväzných právnych predpisov určité povinnosti. S cieľom plnenia týchto povinností voči štátnym orgánom spracúvame Vaše údaje.

Archivačné a štatistické účely

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu evidencie a archivácie objednávok a tovaru, napríklad z dôvodu neskoršieho vyhodnotenia obrátkovosti zakúpeného tovaru alebo posúdenia logistických reklamácií. Tieto osobné údaje spracúvame na základe príslušných právnych predpisov, predovšetkým povinnosti vyplývajúce B B N - spol. s.r.o. zo zákona o archívoch a registratúrach, ktorý upravuje podmienky uchovávania a správy archívnych dokumentov.

 

 

Analýza potrieb zákazníkov

V určitých prípadoch môžeme analyzovať Vaše predchádzajúce nákupy z dôvodu ponúknuť Vám vhodné produkty pri Vašom ďalšom nakupovaní. Robíme tak na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý tvorí právny základ pre spracúvanie takýchto typov osobných údajov. V tomto prípade je v maximálnej možnej miere zabezpečená ochrana Vášho súkromia a rovnako je pri takomto spracúvaní osobných údajov vyvážený oprávnený záujem B B N - spol. s.r.o. a ochrana Vášho súkromia.

 1. Aké práva máte ako zákazník, v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ako ich môžem uplatniť?

Vždy, keď vlastníme alebo spracúvame osobné údaje zákazníka, má zákazník ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • Právo na prístup

Ako dotknutá osoba máte právo na potvrdenie, či naša spoločnosť spracúva osobné údaje a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania osobných údajov, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo požiadať o kópiu informácií alebo dokumentov, ktoré má spoločnosť B B N - spol. s.r.o. archivované vo svojich informačných systémoch.

 • Právo na opravu

Zákazník má právo na opravu osobných údajov, ktoré o ňom vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné. V prípade zistenia, že osobné údaje, s ktorými spoločnosť B B N - spol. s.r.o. nakladá sú neaktuálne, môžete sa, okrem možností obrátiť na dresu uvedenú v bode 10 tohto Vyhlásenia. My, Vaše osobné údaje preveríme a okamžite zjednáme nápravu.

 • Právo na vymazanie ( právo byť zabudnutý)

V určitých zákonom stanovených prípadoch môže zákazník ako dotknutá osoba požiadať o vymazanie všetkých svojich osobných údajov, ktoré o ňom spracúvame, z našich informačných systémov. Ako prevádzkovateľ osobných údajov sme následne povinní tieto osobné údaje zlikvidovať. V prípade, že uplatníte svoje právo sme taktiež povinní informovať ďalších prevádzkovateľov/tretie osoby, ktorým sme poskytli Vaše osobné údaje o uplatnení Vášho práva. Takéto uplatnenie práva na vymazanie však podlieha individuálnemu rozhodnutiu a to z dôvodu, že v určitých prípadoch má Naša spoločnosť aj v prípade uplatnenia si takéhoto práva, právo na uchovanie si predmetných osobných údajov a to z dôvodu oprávneného záujmu alebo splnenia zákonnej povinnosti.

 

 

 • Právo na obmedzenie spracovania

V určitých zákonom stanovených prípadoch máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Obmedzením spracúvania sa rozumie jasné označenie osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie po určitú dobu. Po uplatnení takéhoto práva nebudeme Vaše osobné údaje nijak spracúvať, okrem osobitného uchovania bez Vášho súhlasu, na uplatnenie právnych nárokov alebo ďalších nárokov vyplývajúcich z nariadenia GDPR.

 • Právo na prenosnosť

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vaše osobných údajov, ktoré ako prevádzkovateľ o Vás spracúvame boli prevedené na inú organizáciu.

 • Právo na námietku a právo namietať automatizované spracúvanie osobných údajov

Ak by ste zistili, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonným spôsobom alebo vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života, máte právo voči takémuto spracúvaniu vzniesť vzniesť námietku. V takomto prípade sme povinný situáciu preveriť a v prípade, že sa Vaša námietka ukáže ako relevantná, sme povinný prestať Vaše osobné údaje spracúvať. Taktiež máte právo na obmedzenie automatizovaného spracúvania Vašich osobných údajov alebo profilovanie.

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že bola dotknutá na svojich právach ustanovených v nariadení GDPR, napríklad ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov Vám neposkytneme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 1. Spracúvajú Vaše osobné údaje aj iné (tretie osoby)?

Osobné údaje dotknutých osôb môžeme odovzdať tretím osobám, ktoré sú s našou spoločnosťou zmluvne dohodnuté, počas spolupráce s vami. Všetky tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať osobné údaje dotknutých osôb, sú povinné tieto osobné údaje bezpečne uchovávať a používať ich výhradne na plnenie služby, ktorú poskytujú dotknutým osobám v našom mene. Keď už sprostredkovatelia nepotrebujú osobné údaje dotknutých osôb na poskytnutie tejto služby, postupujú ďalej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade ak je pre poskytnutie služby potrebné odovzdať citlivé osobné údaje dotknutých osôb tretej strane, urobíme tak len za podmienok, keď získame súhlas dotknutých osôb, pokiaľ nie je zo zákona povinnosť urobiť inak.

Zoznam našich sprostredkovateľov, ktorí sú príjemcami osobných údajov:

 • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru:
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13 962 21 Lieskovec, Slovenská republika
  • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
  • INTIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

 

 1. Akú dobu spracúvame Vaše osobné údaje

Spoločnosť spracuje osobné údaje každého zákazníka v obchode na obdobie 10 rokov od jeho poslednej objednávky v obchode, pokiaľ zákazník – dotknutá osoba – nepožiada o predčasné odstránenie svojich osobných údajov. Osobné údaje pre potreby plnenia vyžadovaného zákonmi (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach atď.) sú uchovávané v dobe, ktorá je v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

 

 1. Používame pri spracúvaní osobných údajov profilovanie a automatizované rozhodovanie?

Spoločnosť B B N - spol. s.r.o. vyhlasuje, že Vaše osobné údaje nie sú využívané na automatizované spracúvanie osobných údajov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade profilovania ide o analyzovanie Vašich potrieb súvisiacich s Vašimi predchádzajúcimi nákupmi, a to z dôvodu ponúknuť Vám vhodné produkty pri Vašom ďalšom nakupovaní.  

 

 1. Ako si môžete uplatniť svoje práva?

Vaše práva si môžete ako dotknutá osoba uplatniť kontaktovaním spoločnosti B B N - spol. s.r.o. nasledovne:

 • elektronicky, využitím formulára - formulár žiadosti o uplatnení práva je dostupný na Našej internetovej stránke pod týmto vyhlásením. Pred jeho odoslaním poštou je potrebné, aby ste notársky overili Váš podpis na žiadosti, a to z dôvodu Vašej jednoznačnej a nespochybniteľnej identifikácie. Bez notársky overeného podpisu nebude Vaša žiadosť akceptovaná a budete spoločnosťou B B N - spol. s.r.o. kontaktovaný za účelom doplnenia žiadosti o uplatnení svojho práva.

 

 • písomne, zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti – Pre Vašu jednoznačnú identifikáciu prosím nezabudnite svoj podpis notársky overiť. V prípade absencie notársky overeného podpisu, nebude Vaša žiadosť akceptovaná a budete spoločnosťou B B N - spol. s.r.o. kontaktovaný za účelom doplnenia žiadosti o uplatnení svojho práva.

 

Naša spoločnosť má v zmysle nariadenia GDPR na vybavenie Vašej žiadosti zákonnú lehotu

30 dní, ktorú môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalších 30 kalendárnych dní. Spoločnosť B B N - spol. s.r.o. o takomto predĺžení zákonnej lehoty informuje dotknutú osobu do 1 mesiaca od doručenia predmetnej žiadosti o uplatnení práva a uvedie dôvody svojho rozhodnutia. Informácie požadované dotknutou osobou sa poskytujú bezplatne. V prípade ak bude žiadosť opakovaná alebo bude posúdená ako neoprávnená, má spoločnosť B B N - spol. s.r.o. v zmysle nariadenia GDPR právo požadovať primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívu spojenú s poskytnutím informácií opakujúcej sa povahy.